OBCHODNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Obchodní podmínky


1. VYMEZENÍ POJMŮ

V těchto Obchodních podmínkách mají slova a výrazy svůj běžný význam, pokud není v těchto Obchodních podmínkách pobytu definováno jinak:

 • "Smlouva" jsou tyto Obchodní podmínky.
 • "Majitel" je Petra Windšedlová, se sídlem Netunice 57, PSČ 332 04, okres Plzeň-jih, IČO: 03607470, DIČ: CZ7860012028.
 • "Klient" je osoba, která uzavírá Smlouvu s Majitelem, která provádí rezervaci a která je hlavní osobou vůči všem závazkům této smlouvy.
 • "Vybavení" zahrnuje všechny fyzické položky nacházející se v ubytovacím zařízení Glampingu Prusiny.
 • "Cena" je částka splatná Klientem Majiteli, jak je uvedeno v rezervačním formuláři a která musí být uhrazená v plné výši do tří dnů od provedení rezervace. Pokud nebude tato částka uhrazena, rezervace se ruší.
 • "Check-out" je začátek pobytu na Glampingu Prusiny.
 • "Check-out" je ukončení pobytu na Glampingu Prusiny.

2. REZERVACE A PLATBA

Rezervace se stává platnou odesláním rezervačního formuláře, Klient je o tomto informován emailem s instrukcemi k platbě. Pokud do tří dnů nebude Cena uhrazena v souladu s instrukcemi k platbě, rezervace se stává neplatnou a rezervovaný termín bude v rezervačním systému uvolněn. Okamžikem uhrazení plné Ceny se rezervace stává platnou do doby uskutečnění pobytu. Daňový doklad bude Klientovi vystaven po uhrazení Ceny.

3. STORNO PODMÍNKY

Storno poplatek je 100 % z Ceny, přičemž se nebere zřetel ani na zásah vyšší moci na straně Klienta. V případě, že je překážka v uskutečnění pobytu na straně Majitele (zjištěná před pobytem), je Majitel povinen celou Cenu vrátit Klientovi. Dárkový poukaz je nevratný a musí se uplatnit v době jeho platnosti, která je na něm vyznačená.

4. POBYT

4.1. Check-in a Check-out

Check-in je možný od 15:00 hodin v den příjezdu; při tom Majitel poskytne informace o Vybavení a jak s ním zacházet. Check-out musí být uskutečněn nejpozději do 10:00 hodin v den odjezdu, pokud se Klient nedohodne s Majitelem jinak.

4.2. Odpovědnost za Vybavení

Klient je povinen Majitele neprodleně informovat o nefunkčnosti anebo poškození Vybavení. Klient po dobu pobytu přebírá plnou odpovědnost za Vybavení, zavazuje se toto udržovat v čistotě, dobrém stavu a nevystavovat Vybavení nadměrnému opotřebení. Vybavení nesmí být Klientem v průběhu pobytu měněno nebo upravováno bez souhlasu Majitele. Klient se zavazuje, že při opuštění objektu Glampingu Prusiny tento zabezpečí proti neoprávněnému vniknutí a použití Vybavení cizí osobou. Majitel nenese odpovědnost za majetek Klienta. Klient se zavazuje k tomu, že uhradí veškeré náklady, které vzniknou Majiteli při opravě nebo čištění Vybavení, pokud bude vráceno poškozené, znečištěné nebo neúplné. V případě, že bude Vybavení Klientem poškozeno v takovém rozsahu, že nebude možné realizovat jiné následné pobyty, zavazuje se Klient zaplatit, kromě opravy poškozeného Vybavení, také smluvní pokutu ve výši 4.400,- CZK za den a to po celou dobu opravy Vybavení, která brání v realizaci jiných následných pobytů. Kouření je ve vnitřních prostorách Glampingu Prusiny zakázáno.

4.3. Odpovědnost za zdravotní rizika

Použití Vybavení, zejména sauny a wellness zóny Klientem je na jeho vlastní riziko. Majitel nenese odpovědnost za zranění a zdravotní potíže Klienta.

4.4. Počet ubytovaných osob
Pobyt v Glampingu Prusiny je určen pouze pro dvě dospělé osoby, pokud se Klient s Majitelem nedohodne jinak.

4.5. Zvířata
Přítomnost zvířete je Klient povinen nejprve konzultovat s Majitelem a následně tuto zohlednit v rezervačním formuláři. Přítomnost zvířete je možné zohlednit také při příjezdu.

5. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou právně závazné, řídí se právními předpisy České republiky a jakýkoli spor vzniklý na základě těchto Obchodních podmínek bude podléhat výlučné pravomoci soudní moci České republiky. Předmětem těchto Obchodních podmínek je ujednání mezi Klientem a Majitelem týkající se pobytu v ubytovacím zařízení Glamping Prusiny. Provedením rezervace Klient s těmito Obchodními podmínkami souhlasí a zavazuje se k jejich plnění.

 

Zásady ochrany osobních údajů


Ochrana osobních údajů (dále OÚ) zákazníků a jejich zpracování dle stávající legislativy Zákona na ochranu osobních údajů (zákon 101/2001Sb.), Občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb.) se nově mění podle nařízení Evropské unie o Ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation = GDPR) č. 2016/679 ze dne 25. 5. 2016 se začátkem účinnosti od 25.5.2018.

1. SPRÁVCE

Petra Windšedlová, se sídlem Netunice 57, PSČ 332 04, okres Plzeň-jih, IČO: 03607470, DIČ: CZ7860012028. (dále jen „Správce“).

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Marketingové a obchodní sdělení (nabízení obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení, včetně obchodních sdělení týkajících se zboží a/nebo služeb třetích stran), Registrace zákazníka (na e-shopu správce a jeho prodejních místech), Identifikace zákazníka (Nákup zboží a služeb na e-shopu správce a v jeho prodejních místech, Dodání zboží), Nákup zboží, Dodávka zboží, Identifikace platby, Zpracování reklamací, Uzavření smluvních ujednání o nákupu.

3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním rezervačního formuláře na webu glampingprusiny.cz, odesláním emailové adresy, odesláním objednávky uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi správcem, případně zpracovatelem, se kterým má správce uzavřenou smlouvu, a to pro definované účely.

Rozsah zpracovávaných OÚ:

 • Jméno a příjmení (Registrace a identifikace zákazníka, Vznik, správa a ukončení zakázky, Reklamace, Marketingová a obchodní komunikace)
 • Adresa/y – Registrační, Fakturační, Dodací (Vznik, správa a ukončení zakázky, Reklamace, Marketingová a obchodní komunikace)
 • Emailová adresa (Registrace zákazníka a identifikace zákazníka, Vznik, správa a ukončení zakázky, Reklamace, Marketingová a obchodní komunikace)
 • Telefonní číslo/a (Registrace zákazníka a identifikace zákazníka, Vznik, správa a ukončení zakázky, Reklamace, Marketingová a obchodní komunikace)
 • Číslo/a faktur, zakázek, reklamací, stížností (Reklamace, Vznik, správa a ukončení zakázky, Marketingová a obchodní komunikace)
 • Číslo soukromého bankovního účtu (Vznik, správa a ukončení zakázky)

Účel Vznik, správa a ukončení zakázky obsahuje tyto podúčely: Registrace a Identifikace zákazníka, Uzavření kupní smlouvy, Dodávka zboží a služeb, Fakturace a Platby.

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány dle účelů a po maximální dobu, uvedenou níže:

 • Nabídka, návrh na uzavření kupní smlouvy (placená služba) na základě oprávněného zájmu 24 měsíců
 • Nabídka, bez návrhu na uzavření kupní smlouvy (neplacená služba) na základě oprávněného zájmu 12 měsíců
 • Vznik, správa a ukončení zakázky na základě oprávněného zájmu 36 měsíců
 • Plnění zákonných povinností agendy finančního účetnictví, tedy faktury, platby (Vznik, správa a ukončení zakázky) na základě zákonné povinnosti 10 let

Pokud do doby vypršení účelu platnosti zákazník neprovede jeho prodloužení nebo nerealizuje některý z kroků definovaných v bodě 7, budou osobní údaje zákazníka anonymizována. Každý zákazník je oprávněn odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, požadovat přehled zpracovávaných osobních údajů, požadovat přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu nebo odstraňovat své osobních údajů („být zapomenut“) z databáze zpracovatele. Provedení žádostí je specifikováno v bodě 6. Zákazník souhlasí s tím, že Správce v takovém případě ukončí zpracování osobních údajů k účelu uvedenému v bodu 2 nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů doručeno; ustanovení § 5 odstavce 9 zák. č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) tím není dotčeno. Zákazník souhlasí s tím, že Správce může provádět u zákazníka dotazování na platnost dříve uvedených osobních údajů.

5. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Způsob zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány strojově nebo manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě v souladu s uvedenými zákony.

5.2. Příjemci osobních údajů.

Zákazník souhlasí s tím, aby Správce osobní údaje zákazníka mohly být předány jinému správci v souladu s ustanovením § 5 odstavce 6 zákona. Zákazník souhlasí s předáváním potřebných osobních údajů jiným zpracovatelům osobních údajů ve smyslu účelu Vznik, správa a ukončení zakázky, a to společnostem dopravy. Správce má s jednotlivými společnostmi odsouhlasena pravidla nakládání s osobními údaji zákazníka ve smyslu těchto pravidel ochrany osobních údajů a dále platných zákonů a nařízení (viz hlavička). Pro dopravní společnosti platí důvod „Oprávněný zájem“, kde Správce osobní údaje předává dopravním společnostem pro dokončení obchodních případů, a to vždy na základě osobního vyžádání zákazníka (zákazník si objedná zboží se závozem jím vybraným dopravcem a na jím definovanou adresu).

6. POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKŮ

6.1. Právo zákazníka na přístup k osobním údajům

Zákazník má právo požádat Správce o poskytnutí informace o rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Žádost zákazník uplatňuje osobně na kterékoliv pobočce Správce. Zákazník údajů obdrží požadované informace taktéž na pobočce, po provedeném jeho ztotožnění. Lhůta pro poskytnutí požadovaných informací je 30 dnů. Za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.2. Právo na přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu

Zákazník má právo požádat Správce o přenos svých osobních údajů ve strojově čitelné podobě. Žádost podává zákazník osobně na kterékoliv pobočce Správce. Po ztotožnění zákazníka při převzetí žádosti přenosu osobních údajů začíná běžet 30ti denní lhůta pro jeho provedení. Osobní údaje budou připraveny ve strojově čitelném kódu a bude předán zákazníkovi osobně, po ztotožnění, na pobočce Správce. Správce si vyhrazuje ponechání osobních údajů zákazníka v souvislostmi s právními povinnostmi (Faktury, Záruční doby) podle doby stanovené v příslušných zákonech (zákon 563/1991 Sb. a ve znění pozdějších úprav a Občanský zákoník 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších úprav). Za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.3. Právo zákazníka na vymazání osobních údajů

Zákazník má právo požádat Správce o výmaz svých osobních údajů. Žádost podává zákazník na kterékoliv pobočce Správce. Po ztotožnění zákazníka při převzetí žádosti výmazu osobních údajů začíná běžet 30ti denní lhůta pro jeho provedení. Osobní údaje budou vymazány z marketingových databází pro komunikaci. Správce si vyhrazuje ponechání osobních údajů zákazníka v souvislostmi s prvními povinnostmi (Faktury, Záruční doby) podle doby stanovené v příslušných zákonech (zákon 563/1991 Sb. a ve znění pozdějších úprav a Občanský zákoník 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších úprav). Za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.4. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Správci své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné na základě svobodného a vědomého projevu vůle zákazníka uděleného podle článku 6.

6.5. Další práva zákazníka

Každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s účelem uděleného souhlasu, ochranou jeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, popř. platnými nařízeními (např. GDPR apod.), může 1) požádat Správce o vysvětlení, 2) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, 3) po případě obrátit se na kontrolní orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů). Lhůta na prošetření žádosti je na straně Správce 30 dnů od obdržení žádosti. Žádost u Správce je možné uplatnit pouze písemně na e-mailové adrese info@glampingprusiny.cz. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŠÍŘENÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Odesláním objednávky zboží, služeb, katalogu apod., vyplněním webového formuláře zákazník uděluje souhlas Správci se zpracováním osobních údajů za účelem a v rozsahu, jak je v článku 2, 3 a 4 a v zákoně uvedeno a dále vyslovuje v souladu s § 7 zák. č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s šířením obchodních sdělení. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka i v případě, že webový formulář vyplnila jiná osoba než zákazník, jehož osobní údaje byly ve formuláři uvedeny. Dojde-li k zpracování osobních údajů zákazníka podle předchozí věty a oprávněný zákazník se toho dovolá, postupuje Správce obdobně jako v článku 4, nebude-li dotčený zákazník požadovat jinak.